Telefon (+45) 86 16 47 55

De væsentligste ændringer fra BR15 til det nye BR18

BR18 er ændret radikalt med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens omskrivning af bygningsregle-mentet. Her finder du de fem væsentligste ændringer, som vi kender pt. Ikke alle tilhørende vejledninger er endnu offentliggjort.

 

1. Strukturen er ændret med BR18

Bekendtgørelsen om BR18 er ren reglementstekst opbygget med §§ og opdelt på emner. Ét kapitel for hvert emne. Den tidligere opbygning med en reglementstekst og en tilhørende vejledningstekst er faldet bort.

Normer og standarder er generelt overført fra vejledningstekst til reglementets paragraffer, og det indskærper, hvilke normer/standarder, der skal projekteres efter.

 

2. Bortfald af den tekniske sagsbehandling

Det er rådgiverne/bygherren, som skal stå inde for, at de tekniske krav i BR18 er opfyldt for projektet. Kommunen skal alene tage sig af planmæssige forhold, bebyggelsesregulerende bestemmelser og anden lovgivning. Det kunne eksempelvis være udledningstilladelser, miljøgodkendelser, tilladelser i henhold til vejloven m.v.

Der er en rød tråd i opbygningen af de krav, der stilles til hvert af de tekniske emner. Der fokuseres på:

  • Funktionskrav om sikkerhed og sundhed
  • Hvilken norm/standard, der skal projekteres efter
  • At den pågældende tekniske løsning er så energivenlig, som muligt
  • Krav til dokumentation inden der kan gives tilladelse til ibrugtagning
  • Redegørelse for den fremtidige drift og vedligehold

 

3. Sagsforløb

Der implementeres en række erklæringer, både i forbindelse med ansøgning og ibrugtagning, hvor rådgiver/bygherre skal erklære, at de tekniske krav i BR18 er opfyldt.
I forbindelse med ansøgningen skal det fremgå, hvem der er bygværksprojekterende, og hvem der er certificeret statiker og brandrådgiver på sagen.

 

4. Certificeringsordning for bærende konstruktioner og brand

Byggesagsbehandling inden for statik og brand skal udføres af certificerede rådgivere, hvor disse har ansvaret for, at de bærende konstruktioner udføres i henhold til de gældende Eurocode normer/SBI anvisning 223 og på brandsiden den brandtekniske vejledning til bygningsreglementet. Brandvejledningen forventes at udkomme i marts.

I denne forbindelse har man implementeret konstruktionsklasser og brandklasser. Et byggeri indplaceres i en konstruktionsklasse og en brandklasse ud fra:

  • Anvendelse
  • Kompleksitet
  • Personbelastning
  • Erfaringer med den konstruktive opbygning og de brandtekniske løsninger

Kravene til de certificerede rådgivere afhænger af konstruktions- og brandklassen. Certificeringsordningen er nærmere beskrevet i en tilhørende bekendtgørelse, herunder krav til certificeringsorgan og til hvilke kvalifikationer man skal have for at blive certificeret i de enkelte klasser.

Certificeringen af statikere og brandrådgivere skal ske i privat regi, men på nuværende tidspunkt er vi kun bekendt med, at et par enkelte virksomheder har meldt sig som certificeringsorgan inden for brand og endnu ingen inden for statik. Der er således ikke på nuværende tidspunkt nedsat et organ til certificering af rådgivere inden for hverken statik eller brand.

 

5. Dagslys og energiforhold

Kravene til dagslys er blevet præciseret og indskærpet med nogle mere klare definitioner, idet dagslys er blevet et meget vigtigt parameter i forbindelse med indretning af såvel beboelsesrum som kontorer og undervisningslokaler.

Der er kun sket mindre ændringer i energikravene fra BR15, og bygningsklasse 2020 er forsat frivillig.

 

Pr. 1. januar 2018 trådte det nye bygningsreglement BR18 i kraft med en overgangsperiode frem til 1. juli 2018. Dog har forhold omkring bærende konstruktioner og brand en overgangsordning frem til 31. december 2019, pga. den omfattende certificeringsordning af statikere og brandrådgivere.

Nyhed - 20. november 2018

Københavner-ekskursion med ”en kollega fortæller-koncept”

Interessen skærpes, når en kollega fortæller, og det gjorde Richard og Jimmie bl.a., da vi...

Tema - 3. september 2018

Skal du sætte et team, som ingeniør, arkitekt eller noget helt tredje? Find inspiration i disse seks kategorier

Når vi skal sætte et nyt team hos Arne Elkjær A/S, arbejder vi ud fra...

Nyhed - 23. august 2018

VI LØBER FOR FAMILIER MED KRÆFTRAMTE BØRN

VI LØBER FOR EN GOD SAG Vi har igen i år oprettet en løbeklub, hvor...